Súkromné centrum prevencie a regenerácie
Banská Bystrica
 
             

Obchodné podmienky

upravujúce predaj knihy „Lepší zrak prirodzene – praktický sprievodca na ceste za lepším zrakom“ (ďalej len „kniha“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti firmy Ing. Daniela Maťuchová - ProVitalis, Šalgótarjánska 3987/12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47654112, DIČ: 1023990187, zapísaná na Okresnom úrade Banská Bystrica, Odbor živnostenského podnikania OU-BB-OZP1-2014/06617-2, č. živnostenského registra 620-36166 (ďalej len “ProVitalis”) a jej zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je Ing. Daniela Maťuchová – ProVitalis. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar uvedený na internetovej stránke www.provitalis.sk a za tým účelom zaslala objednávku predávajúcemu. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru zašlite email na adresu daniela.matuchova@gmail.com, v ktorom uveďte nasledovné informácie

  1. Počet výtlačkov knihy,
  2. Meno a adresu na účely vystavenia daňového dokladu – faktúry; v prípade firmy aj ďalšie fakturačné údaje,
  3. Adresu doručenia, ak sa líši od fakturačnej, resp. uveďte, že si knihu prevezmete OSOBNE (prevzatie si dohodneme individuálne).

Bez zbytočného odkladu Vám zašleme potvrdzujúci email o prijatí Vašej objednávky (akceptácia objednávky), spolu s uvedením celkovej sumy (ktorá predstavuje súčet cien v závislosti od počtu výtlačkov knihy a tomu prislúchajúceho poštovného v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty) a čísla účtu, na ktorý je potrebné uhradiť uvedenú sumu najneskôr do 3 dní od zaslania objednávky. V prípade, že platba nebude vykonaná a suma nebude pripísaná na daný účet do 7 dní od potvrdenia objednávky, Vaša objednávka bude stornovaná.

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

 Cena

Cena je stanovená na  25 € za knihu.

Dodacie lehoty

Po uhradení objednávky bude kniha bez zbytočného odkladu zaslaná kupujúcemu. Doručenie Slovenskou poštou trvá 2 – 3 pracovné dni.

V prípade osobného odberu si termín prevzatia knihy/kníh môžete dohodnúť telefonicky na čísle 0907 885 501 alebo emailom na adrese daniela.matuchova@gmail.com.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našej prevádzke, Vás budeme informovať e-mailom  na adresu, z ktorej bola zaslaná objednávka. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom liste/balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom dostane zákazník účtovný doklad (faktúra) v tlačenej podobe, len ak vopred  informuje predávajúceho, že má záujem o doklad v tlačenej podobe. Inak bude kupujúcemu zaslaný doklad v elektronickej podobe.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez chýb. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

Poštovné a iné poplatky

Iné poplatky ani balné neúčtujeme.  

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na adrese daniela.matuchova@gmail.com  alebo na č.t. 0907 885 501. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

 Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

V súvislosti s predajom knihy  sa  budeme snažiť zvládnuť všetko najlepšie ako vieme, k obojstrannej spokojnosti. Napriek tomu sa môže stať, že nie všetko pôjde hladko. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste si objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

ProVitalis zodpovedá zákazníkovi za:

ProVitalis nenesie zodpovednosť za:

Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu daniela.matuchova@gmail.com alebo telefonicky na 0907 885 501. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na vyššie uvedené kontakty. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Ing. Daniela Maťuchová – ProVitalis, Šalgótarjánska 3987/12, 974 04 Banská Bystrica, odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list/balík. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom resp. elektronicky.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v prevádzke na adrese Skuteckého 30, Banská Bystrica (termín prevzatia si dohodnite vopred).  

Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii chyby reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné chyby sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.

Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za chybu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť.

 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. j)  zákona č. 102/2014 Z. z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Kniha, ktorú si objednávate nie je dodávaná v ochrannom obale, preto v súlade s vyššie uvedeným právnym predpisom zákazníkovi nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi firmou Ing. Daniela Maťuchová – ProVitalis a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Firma Ing. Daniela Maťuchová – ProVitalis si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.provitalis.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2018.

 
 © Copyright 2014 - 2019 ProVitalis
Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu možné len so súhlasom autora.
Document made with KompoZer